Różnica pomiędzy uchwałą a zarządzeniem

Uchwała i zarządzenie to dwa różne słowa, ale czy mają także różne znaczenie, czy mogą być używane jako synonimy? Jakie są formalne różnice pomiędzy nimi? Poniżej znajdziesz wyjaśnienie.
via Pixabay

Uchwała 

jest aktem wydawanym przez organ wieloosobowy. Uchwała może być wydana na przykład przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Zgromadzenie Akcjonariuszy, czy inny organ składający się z większej ilości osób (tak zwany organ kolegialny).

Kodeks Spółek Handlowych określa zasady i szczegóły wydawania uchwał przez Zarząd w przypadku każdej z rodzajów spółki. Na przykład w przypadku spółki akcyjnej, określa je artykuł  371:

§ 2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu.
§ 3. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

Zarządzenie  

jest aktem wydawanym przez organ jednoosobowy. Może więc wydać go jedna osoba - Prezes Zarządu, Dyrektor, Prezydent, Starosta, Burmistrz lub jeszcze inne stanowisko.

Zarządzenia mają charakter wykonawczy i odnoszą się do spraw szczegółowych. Mogą być wydawane na podstawie norm określających kompetencje danego stanowiska w firmie. Czyli na przykład Dyrektor Finansowy wyda Zarządzenie dotyczące inwentaryzacji, a Dyrektor Infrastruktury wyda zarządzenie dotyczące nowej instrukcji ruchu na terenie firmy. 
Kodeks Spółek Handlowych nie wspomina o zarządzeniach w spółkach.  

Zarządzenie wydane w firmie czy instytucji ma charakter wewnętrznej zasady postępowania i nie może być sprzeczne, ani łamać prawa ustanowionego przez państwo i organy władzy.

Zwróć uwagę!

Powyższe wyjaśnienia dotyczą uchwał i zarządzeń wyłącznie w firmach i instytucjach prywatnych, a nie państwowych. Organy państwa mają jeszcze inną hierarchię aktów prawnych, którą tutaj się nie zajmuję.  

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego tematu - pisz do mnie w komentarzach lub na adres fiszermonika@interia.pl.

Komentarze